OKNA DACHOWE
obraz chwilowo niedostępny

Instrukcja montażu okna z kołnierzem F


Okno dachowe Skylight Premium zamontowane
w dachu.
Przed przystąpieniem do montażu ustawić okno jak na
rys 2 podkładając pod skrzydło miękki materiał np.
styropian. Aby wyjąć skrzydło z ościeżnicy zdjąć zespół
górny oblachowania w tym celu:
- odkręcić wkręty mocujące A pod oblachowaniem,
- lekko odchylić i zsunąć zespół do góry (wg strzałek).
Po zdjęciu zespołu górnego blach poluzować wkręty
zaciskowe B i rozpiąć okucia w kierunku pokazanym na
rys 3a. Czynność wykonać dla lewej i prawej strony.
Wyjąć skrzydło ostrożnie odkładając na miękki i czysty
materiał np. taflę styropianu lub wełny izolacyjnej.
Odkręcić dolną i górną listwę transportową.
Przygotować otwór pod ościeżnicę w więźbie dachowej
jak na rys 4. Do istniejacych łat (lub dodatkowych jak na
rys 4) przykręcić ościeżnicę, wkręcając po trzy wkręty
w każdy kątownik montażowy.
Uwaga: Należy pamiętać o prawidłowym
wypoziomowaniu okna oraz zachowaniu jednakowych
długości przekątnych (max różnica 1 mm).

W celu zamontowania kołnierza uszczelniającego
należy wyjąć uszczelkę naramową, zamocować
kolejno elementy kołnierza jak na rys 5a.
Uwaga: Brak blachy odwadniającej 4 może
powodować nieszczelności okna!

Zamocowany w ościeżnicy kołnierz uszczelniający
przykryć uszczelką naramową, wciskając ją w rowek
ościeżnicy jak na rys 6a. Na elementach bocznych i
górnym kołnierza przykleić kliny uszczelniające jak na
rys 6b.
Uwaga: Dokładny montaż uszczelki to dobra
szczelność okna!

W odwrotnej kolejności jak na rys 3 włożyć skrzydło
w ościeżnicę tak by rolki ślizgowe okucia skrzydłowego
C znalazły się w gnieździe listwy ślizgowej D (rys 7).
Trzymając skrzydło za ramiona wpiąć okucie ramienia
w okucie ościeżnicy jak na rys 3a. Dokręcić wkręty
zaciskowe B rys 3 momentem 2,5 Nm.
Uwaga: Prawidłowy montaż skrzydła to
bezpieczeństwo użytkowania!

Zamocować zespół górny blach, wpinając go w gniazda
ramion nośnych E oraz dokręcając wkręty jak na rys 2a.
Uwaga: W razie potrzeby wyregulować okno - patrz
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKNA


*          *          *
Możesz także pobrać powyższe informacje w pliku
(format PDF)